Wyjazd na praktyki

Informacje ogólne

 Kto może wyjechać?
 • Z wyjazdów mogą skorzystać studenci pierwszego i drugiego stopnia studiów (znający język obcy w stopniu umożliwiającym realizację praktyki) (minimum poziom B2).
 • „Świeżo upieczeni absolwenci” – warunkiem jest przystąpienie do rekrutacji na ostatnim roku studiów. Okres zakończenia praktyki musi nastapić w terminie do 12 miesięcy od daty obrony.
 • Z wyjazdu mogą skorzystać także studenci I roku.
 
Wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus + trwają od 2 do 12 miesięcy.
 
Każdy student może wykorzystać „kapitał mobilności” na wyjazd zagraniczny w każdym „cyklu studiów”, wynoszący 12 miesięcy (studia + praktyka).
Praktyka nie może być realizowana w okresie odbywania urlopu dziekańskiego, macierzyńskiego.
Sprawdź wykaz podstawowych praw i obowiązków studentów wyjeżdżających w ramach Erasmusa + zawartych w Karcie Studenta Erasmusa +.

Jak ubiegać się o stypendium?

Wystarczy złożyć formularz aplikacyjny i czekać na informację o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i wynikach z Działu Współpracy z Zagranicą.
Firmę, instytucję, organizację, w której student, bądź absolwent chciałby odbywać praktykę, powinien wskazać osobiście.
Przy stażach absolwenckich – konieczność złożenia zaświadczenia potwierdzającego posiadanie statusu studenta wraz z formularzem aplikacyjnym. Po obronie należy dostarczyć kopię dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów.

Gdzie można odbywać praktykę i na jak długo?

W firmach zarejestrowanych w krajach, które biorą udział w programie Erasmus Plus. Nie może się jednak odbywać w instytucjach UE, instytucjach zarządzających programami UE oraz polskich placówkach dyplomatycznych.

Zasady finansowania

Zasady finansowania wyjazdów studentów i absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach programu Erasmus Plus w roku akademickim 2021/22.
Wsparcie indywidualne dla Mobilności Studentów wyjeżdżających na praktykę:

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka w EURO

Grupa 1 Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania (UK)

670

Grupa 2 Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy

650

Grupa 3 Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja

600

Przedłużenie wyjazdu jest możliwe, jednak dalsze finansowanie jest uzależnione od dostępnych środków finansowych.

Najczęściej zadawane pytania

 

Zostałeś zakwalifikowany. Co dalej?

Dostarczenie i wypełnienie dokumentów:
 • Listu intencyjnego (Letter of Intent) – oryginał podpisany przez upoważnioną osobę z instytucji przyjmującej.
 • Learning Agreement for Traineeships – porozumienie o realizacji praktyki zawarte pomiędzy trzema stronami studentem / absolwentem, WSZ Edukacja  – instytucją wysyłającą, a instytucją przyjmująca.
 
Dział Współpracy z zagranicą służy pomocą w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych!
Jeśli znalazłeś miejsce praktyk – udaj się do dziekanatu w celu sprawdzenia programu praktyk na Twoim kierunku studiów.
Praktyka może mieć charakter obowiązkowy lub nieobowiązkowy, ale zawsze warto uzyskać informacje na temat ich zaliczenia.

 

 

Formalności przed wyjazdem.

 • Przed wyjazdem pamiętaj o ubezpieczeniu – uczestnik odpowiedzialny jest za posiadanie ubezpieczenia na cały okres pobytu zagranicą.

                              1. Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego z NFZ

                              2. Dodatkowego ubezpieczenia z tytułu NNW i OC

(Zaświadczenie do NFZ, celem wystawienia karty EKUZ uzyskuje się w Dziale Współpracy z zagranicą).
 • Podpisanie umowy finansowej
 • Wypełnienie testu językowego (uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia on-line testu biegłości językowej).
 • Wypłata stypendium.
Odpowiednio wcześniej zaplanuj formę podróży oraz poczytaj o kulturze i zwyczajach panujących w kraju, do którego jedziesz. Jeśli firma przyjmująca nie gwarantuje zakwaterowania, warto ją zapytać, jakie są możliwości dla studentów, zawsze możesz też poprosić o pomoc Dział Współpracy z Zagranicą WSZ E.

 

 

Formalności i dokumenty po powrocie z praktyki

 • Certyfikat zrealizowanej praktyki – zgodnie z podpisana umową
Dokument stanowi część Learning Agreement for Traineeships.
Powinien zawierać informacje: Imię, nazwisko uczestnika, datę rozpoczęcia i zakończenia praktyk, nazwę firmy, zdobytych kompetencji i oceny praktykanta.
 • Raport – ankieta on-line – do wypełnienia w terminie 30 dni od dnia zakończenia mobilności
 • Wypełnienie testu językowego (uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia on-line testu biegłości językowej).
 • Rozliczenie finansowe z wyjazdu – zgodnie  podpisana umową.
Giełda informacji studentów Erasmusa + – Erasmus Student Network - www.esn.pl/
http://erasmusplus.org.pl

Załączniki

Formularz kwalifikacyjny na praktykę 2021/22

Learning agreement Praktyka